Utställningspolicy

Hem / Evenemang / Utställningspolicy

Syfte                                                                                                        

Syftet med utställningspolicyn är att definiera vilka grundprinciper som ska gälla vid utställningsverksamheten.

Definition kvalitativ utställning

En utställning är en rumslig eller digital gestaltning som levandegör ett visst ämne eller skeende. Med en kvalitativ utställning avses att utifrån budget och personalresurser producera innehåll med:

  • Norrbottniskt kulturarv filtrerat genom samtidsglasögon.

  • Lyhördhet gentemot besökares behov och samhälleliga situationer.

  • Kreativ och välplanerad gestaltning.

  • Processorienterad involvering av tänkta målgrupper och eventuella samverkanspartners.

  • Relevanta kopplingar till läroplanen.

Utställningsslussen

Består av museets utställningsproducent samt representanter från museets alla avdelningar. Utställningsslussens uppgift är att utifrån kulturplanen, omvärldsanalyser, långsiktiga strategier bereda beslutsunderlag för val av utställningar. Slutgiltigt beslut om val av utställningar fattas av chefen för publika avdelningen. Utställningsproducenten presenterar årsplaneringen för museets ledningsgrupp. Årsplaneringen ska läggas med en femårig, översiktlig plan och en tvåårig mer utarbetad plan. Utställningsslussen sammanträder fyra gånger per år. Deltagarna sitter i slussen i två år.

Lagstiftning och styrande dokument

Enligt verksamhetsplanen är målet att producera och visa kvalitativa utställningar med bas i regionens kulturarv, samhället och vår livsmiljö i övrigt med hänsyn till museets samlingar och kunskapsbas. Vidare styr beslutad kulturplan. I grunden ligger Museilagen (2017:563) där centrala formuleringar styr, såsom att vi ska vara en demokratisk mötesplats med kulturarv som bas.

4 § Ett museum ska utifrån sitt ämnesområde bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning.

6 § Utställningar och annan publik verksamhet vid ett museum ska vara kunskapsbaserad och präglas av allsidighet och öppenhet.

7 § Utställningar och annan publik verksamhet vid ett museum ska vara tillgänglig för alla och anpassad till användarnas olika förutsättningar.

 

  • Utställningsverksamhet bedrivs i hela länet.

  • Externa utställningsförslag beaktas utifrån projektbeskrivning enligt befintlig utställningsmall.

  • Varje utställning definieras som ett projekt med tillhörande projektkod samt med tydlig ansvars- och resursfördelning.

  • Varje utställning skall löpande utvärderas internt och externt.