Policy för Norrbottens museum

Hem / Om museet / Policy

 

Här finner du grundprinciperna som tillämpas vid verksamheten på Norrbottens museum.

Föreliggande dokument beskriver de grundprinciper som tillämpas vid dokumentations-, insamlings-, och utställningsverksamheten på Norrbottens museum. Det har arbetats fram i separata arbetsgrupper, och sedan fastställts i museets ledningsgrupp. Policydokumentet revideras årligen i samband med museets verksamhetsplanering. I samband med revideringen kan nya policyavsnitt tillkomma.

Styrdokument

Norrbottens museum ska lösa både regionala och statliga uppdrag. Uppdragen beskrivs här i korthet.

Regionalt uppdrag

Norrbottens museums huvudman är Region Norrbotten. Enligt basenhetsplanen ska länsmuseet bedriva verksamhet i alla länets kommuner i enlighet med angivna mål för kulturen och i enlighet med det statliga uppdraget. Arbetsområdena är arkeologi, bebyggelse och byggnadsvård, samlingar-arkiv-fotoarkiv, museipedagogik, kulturprojekt, konst, utställningar och program samt foto och dokumentation.

Dessutom ska länsmuseet:

  • Eftersträva att fler kommer i kontakt med kulturlivet
  • Tillhandahålla service och tjänster med stor lyhördhet för de enskilda kommunernas och beställarnas önskemål
  • Rikta minst 30 procent av resurserna för den utåtriktade verksamheten efter barns och ungdomars behov
  • Norrbottens museum ska ha en självfinansieringsgrad av minst 20 procent av kostnaderna

Statligt uppdrag

För länsmuseet gäller även SFS 1996:1598, där det statliga uppdraget för länsmuseerna formuleras som att "samla in, bearbeta och förmedla kunskaper om regionens kulturarv, dess konstutveckling samt om samhället och miljön i övrigt".