Storforsens skogsbruks- och flottningsmuseum

Vid Storforsen, en av Europas största oreglerade forsar, finns ett skogsbruks- och flottningsmuseum. 

Skogsbruksmuseet öppnades 1972, ett år efter området vid forsen blev naturreservat, och skildrar skogsbrukets utveckling fram till mekaniseringen på 1950-talet. Flottningsmuseet öppnades 1992 för att komplettera med älvens betydelse för transport, flottning, av lösflytande timmer.

Museet består av 17 autentiska byggnader hitflyttade från olika platser i Norrbotten men som alla använts inom skogsbruk och flottning. I samband med museernas uppbyggnad samlades även föremål, redskap och verktyg in som använts av skogsarbetare och flottare från slutet av 1800-talet fram till mekaniseringen på 1950-talet. Dessa föremålssamlingar visas vanligen i de olika byggnaderna och kojorna men har delvis flyttats under tiden arbetet pågår med att restaurera byggnaderna i museiområdet.

Området vid Storforsen är riksintresseförklarat för kulturmiljövården i Norrbotten för sin unika skogsbruksmiljö, främst kopplat till de ledarmar och anläggningar som uppfördes för att leda om strömfåran så att den blev flottningsbar vilket därmed skapade en torrlagd strömfåra, det så kallade “Döda fallet”.

Restaurering av byggnader

Norrbottens museum har under 2023 inlett arbete med att restaurera byggnaderna inom museiområdet på grund av många års eftersatt underhåll under tidigare förvaltare av området. Byggnaderna är idag i så dåligt skick att museiföremål behövt flyttas och akuta åtgärder sättas in.

Stegvis kommer byggnaderna att repareras, lagas och iståndsättas i samarbete med hantverkare och Älvsbyns folkhögskola. För Flottningsmuseet kan besök ordnas, men endast för bokade grupper och i begränsad omfattning. Norrbottens museum kommer att kommunicera mer kring detta när arbetet inleds under hösten 2023. Parallellt kommer även ett arbete att inledas för att med olika aktörer återigen fylla området med verksamhet.