Odlingslandskap

Hem / Kulturmiljö
 / Bebyggelse / Odlingslandskap

 

Jordbruk är och har varit en viktig del av vårt samhälle. Det har satt sina spår i landskapet och har stor betydelse för naturvärden och kulturvärden.

I Norrbotten präglas odlingslandskapet bland annat av älvdalar. Man kan se skillnad i byggnadstradition mellan kust och inland, och i Tornedalen finns influenser österifrån. Karaktäristiska byggnader i odlingslandskapet är bland annat ängsladorna, liksom rundlogar vid kusten. Museet har arbetat med restaureringsinsatser i ladlandskapet och inventerat logarna på uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbotten.

Ängsladan

Den norrbottniska ängsladan är ett av de mest karakteristiska dragen för det norrbottniska odlingslandskapet, och är vanligt förekommande i Norrbottens kustland. Ängsladan, och landskapet som är förknippat med den, är dock starkt hotat. Idag finns på sina håll endast omkring 15 procent av de överloppsbyggnader som registrerades när den ekonomiska kartan kartlades på 1950-talet. 

Logar

Inventeringen av logar har inriktats på att söka kunskap om rundlogar inom områden där de funnits och fortfarande är vanligt förekommande. Utmärkande för de åttkantiga rundlogarna är att de flesta har brutet sadeltak (så kallat mansardtak) samt att många är timrade med en typ av slätknut (så kallad laxknut). I Infjärden har museet funnit 69 rundlogar samt några lång- och fyrkantslogar. De inventerade logarna har mätts, fotograferats och prickats in på karta.