Bebyggelse

Hem / Kulturmiljö
 / Bebyggelse:

Kunskapsbank / Svar på byggnadsvårdsfrågor / Kulturhistoriska byggnader / Modern arkitektur i Norrbotten / Kyrkliga miljöer / Industrilandskap / Skogslandskap / Odlingslandskap / Storforsens skogsbruks- och flottningsmuseum

 

Här hittar du information om Norrbottens byggda kulturarv. Vi värnar om lokal och regional byggnadskultur som omfattas av bebyggelsemiljöer, enskilda byggnader samt anläggningar – i både städer och på landsbygden. Vi arbetar för att bebyggelsens kulturvärden ska både synas och bevaras.

Bebyggelse- och byggnadsantikvarierna på Norrbottens museum identifierar, hanterar och informerar om en bebyggelses kulturvärden när något ska förändras, till exempel:

  • stadsplanering
  • byte av stockar i en timmerstuga
  • renovering av villa
  • utveckling av miljonprogramsområden

Vad är byggnadsvård?

Norrbottens museum kan hjälpa fastighetsägare, företag eller kommuner att ta bra beslut när enskilda byggnader och kulturmiljöer ska tas omhand.

Byggnadsvård är i stort sett vad det låter som. Att vårda en byggnad och se till byggnadens bästa. Här är några exempel på definitioner:

  • ”Byggnadsvård är ett förhållningssätt där man bygger, utvecklar och renoverar med material, konstruktioner och metoder som skapar bestående värden för hus och människor.” (Byggnadsvårdföreningen)
  • ”Byggnadsvård innebär att lyssna till vad byggnaden själv har att berätta och att utgå från dess egna förutsättningar, genom att tillvarata befintliga kvalitéer och kulturhistoriska värden.” (Byggnadsvård Qvänarp)

Det viktigaste när man ska ta hand om en byggnad är att vårda den varsamt och utifrån just den byggnadens förutsättningar. Till exempel att man använder traditionella material och metoder när man ska renovera och att man utgår ifrån byggnadens stil.

En byggnad mår bäst när den används. Men dagens konventionella byggstandarder stämmer sällan direkt överens med dåtidens val av material och utförande. Byggnadsvård handlar om att hitta en hållbar kompromiss när det behövs. Som fastighetsägare är man också ansvarig för att ta hand om sin byggnad utifrån till förvanskningsförbudet och varsamhetskravet i (SFS 2010:900) Plan och bygglag (8 kap. § 13 § 14).

Vi erbjuder

Rådgivning

Funderar du på att renovera eller bygga ut? Hör gärna av dig så får du råd och tips om hur du kan genomföra ditt projekt utan att äventyra byggnadens värde och hälsa. Byggnadsvård handlar inte bara om att bevara det gamla. Det handlar lika mycket om en hållbar och energimedveten hushållning av resurser som kan bidra till en ekonomisk besparing och bevarande av kulturvärden.

Du får hjälp med praktiska råd när du ska renovera fönster, måla om, isolera väggar eller se över taket. Du kan också få hjälp att välja metoder och material som passar för just ditt projekt. Planerar du att ändra planlösning eller inredning kan vi också hjälpa till.

Den första träffen är alltid gratis. 

Antikvarisk medverkan

Vi utför antikvarisk medverkan enligt (SFS 1988:950) Kulturmiljölag eller enligt förordningen (SFS 2013:558) om statligabyggnadsminnen.

En antikvarisk medverkan vid åtgärder på byggnader som fått byggnadsvårdsbidrag från länsstyrelsen eller omfattas av (SFS 1988:950) Kulturmiljölag 3 kap. (byggnadsminnen) och 4 kap. (kyrkliga kulturminnen).

Kulturmiljöanalys

I samband med exploateringsprojekt och detaljplanearbeten gör vi kulturhistoriska utredningar och analyser av den bebyggda miljön. Syftet är att identifiera och beskriva bebyggelsemiljöns kulturvärden och utvärdera hur den planerade exploateringen inverkar på kulturmiljön.

En kulturmiljöanalys beskriver bebyggelsens historia, utveckling och nuläge utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv. Analysen kan också ingå som en del i en miljökonsekvensbeskrivning och fungera som ett underlag för kommande utvecklingsarbeten.

Kulturmiljöprogram

Kulturmiljöprogram är ett kunskapsunderlag som visar vilka byggnader och miljöer i en kommun som bedöms vara kulturhistoriskt värdefulla. Ett kulturmiljöprogram kan fungera som ett konkret redskap i en enskild planeringssituation, men också som ett övergripande visionsdokument för kommunens viktigaste kulturhistoriska berättelser.

Syftet är att fastighetsägare, samhällsplanerare och allmänhet ska känna till kommunens kulturmiljöer så att de förvaltas varsamt.

Ett kulturmiljöprogram kan innehålla:

  • Vård och underhållsplan – som anger mål och riktlinjer för en långsiktig förvaltning av byggnader och bebyggelsemiljöer
  • Områdesbeskrivningar – som lyfter områdets utveckling och historia
  • Byggnadsinventeringar – som visar på bebyggelsens karaktärsdrag, tidslager och status
  • Allmän information

Dokumentationer och inventeringar

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader är också historiska dokument. Byggnaderna kan berätta om hantverksmetoder, arkitektur, samhällsutveckling, traditioner och om människorna som levt i och kring dem. De flesta byggnader står förr eller senare inför en stor förändring eller rivning. För att kunskap om värdefulla byggnader inte ska försvinna bör de dokumenteras.

När man gör en byggnadsinventering samlas och sammanställs information om en bebyggelsemiljö utifrån en kulturhistorisk synvinkel. När man gör en inventering studerar man arkiv, sammanställer historik och gör studier i fält. När man inventerar en byggnad på plats dokumenteras den genom fotografering och att man då registrerar intressanta byggnadsdelar och detaljer.

En inventering kan användas som underlag för bedömning av enskilda byggnaders kulturhistoriska värden. Den kan också användas som underlag inför detalj- eller översiktsplanering, och när man ska ta fram eller ändra ett kulturmiljöprogram.

En dokumentation kan vara mindre eller större beroende på hur uppdraget ser ut. En komplett dokumentation innehåller en heltäckande exteriör och interiör fotografering, fotografering av detaljer och planskisser. Materialet levereras i rapportform, vanligen både digitalt och i pappersform.

Vård- och underhållsplaner

Förebyggande underhåll är det bästa för en byggnad. En vård- och underhållsplan är till stor hjälp när man ska planera det framtida underhållet, och fastighetsägare kan i god tid planera för åtgärder som ska göras. Planen tas fram efter en noggrann undersökning av hur byggnaden mår och hur skadad den är. Efter det får fastighetsägaren instruktioner om exempelvis hantverksmetoder, material- och färgval och råd vid rötskador och insektsangrepp med mera.

Yttranden

Vi svarar på remisser från kommuner och andra instanser i frågor som rör kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader.

Information och kunskapsspridning

På förfrågan genomför vi stadsvandringar, föreläsningar och workshops kopplat till kulturvård, kulturmiljö och byggnadsvård.

 

Kontakta Norrbottens museums byggnadsantikvarier om du har frågor om byggnader och byggnadsvård.